Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zmiany zasad i obowiązujących stawek NAV od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany zasad i obowiązujących stawek NAV od 1 stycznia 2021 r.

30 grudnia 2020

Zmiany zasad i obowiązujących stawek NAV od 1 stycznia 2021 r.

Stortinget (parlament Królestwa Norwegii) uchwalił zmiany dotyczące: zasiłku rehabilitacyjnego AAP, świadczeń dla samotnych matek i ojców, renty, renty rodzinnej, emerytury i emerytury AFP w sektorze publicznym.

Zmiany będą dotyczyły wniosków składanych do NAV od 1 stycznia 2021 r.

 

Ważne!

Zmiany nie dotyczą wniosków o zasiłek AAP, zasiłek dla samotnej matki lub ojca, rentę inwalidzką, rentę rodzinną, emeryturę i emeryturę AFP w sektorze publicznym, które zostały złożone przed 1. stycznia 2021 r. Jeśli otrzymasz jedno z ww. świadczeń pod koniec 2020 r. -zmiany nie będą ich dotyczyły .

 

Okres kwalifikacji – czyli czas, w którym dana osoba należała do systemu ubezpieczeń społecznych -folketrygden, wydłuża się z trzech do pięciu lat.

 

W przypadku uchodźców obowiązują następujące zmiany:

– przywilej pobierania zasiłku i korzystne zasady kalkulacji tracą moc

– w przypadku AFP w sektorze publicznym zmiana dotyczy tylko uchylenia przepisów dotyczących korzystniejszych obliczeń dla uchodźców

– dla niepełnosprawnych uchodźców wprowadzone zostaną dodatkowe świadczenia

 

Brexit może wiązać się ze zmianami w obszarze zabezpieczenia społecznego.

 

Pomiędzy Wielką Brytanią a krajami EFTA została zawarta umowa o separacji, co oznacza, że pewna liczba obywateli, którzy już skorzystali ze swobody przemieszczania się między Wielką Brytanią a Norwegią, może nadal posiadać prawa do zabezpieczenia społecznego. Podobną umowę zawarto między krajami UE a Wielką Brytanią.

 

Norwegia zawarła również tymczasową umowę o koordynacji zabezpieczenia świadczeń społecznych z Wielką Brytanią. Ma ona zapewnić między innymi to, że Norwegowie, którzy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii po 31.12.2020 nie stracą przysługujących im uprawnień emerytalnych. Umowa oznacza również, że obywatele Norwegii będą mieli zagwarantowany dostęp do opieki medycznej w nagłych wypadkach podczas tymczasowych pobytów w Wielkiej Brytanii.  Norwegia dąży do zawarcia nowej i nowoczesnej umowy.

 

Więcej informacji dotyczących umów i zasad można znaleźć na stronie : regjeringen.no

 

Zasiłek pogrzebowy

Od 1 stycznia 2021 r. stawka zasiłku pogrzebowego uzależnionego od majątku posiadanego przez zmarłego zostanie zmieniona z obecnych 24 734 koron na 25 377 koron.

Odliczenie z tytułu świadczeń za transport ciała zmarłego wynosi 10% głównej stawki zasiłku i wzrośnie z 2 473 koron do 2 538 koron.

 

Zasiłek dodatkowy dla osób powyżej 67 roku życia, które zamieszkują w Norwegii przez krótki okres

Od 1 stycznia 2021 r. Stawki świadczeń dodatkowych dla osób z krótkim okresem zamieszkania są zgodne ze stawkami emerytury gwarantowanej na nową emeryturę z systemu ubezpieczeń społecznych.

 

Zmiana stawek:

Stawka (wysoka stawka emerytury gwarantowanej) dla osób, które samotnie pobierają świadczenia oraz osób pobierających świadczenie, których małżonek nie ukończył 67 lat: 192 125 koron .

Stawka (zwykła stawka emerytury gwarantowanej) dla każdego z małżonków, jeśli oboje mają powyżej 67 lat, oraz dla osób pobierających świadczenie, które zamieszkują wspólnie z dorosłymi dziećmi lub innymi osobami dorosłymi : 177 729 koron .

Przed 1 stycznia 2021 r. stawki świadczeń uzupełniających były zgodne ze stawkami minimalnego poziomu emerytury na podstawie starych zasad.

 

Alimenty

Opłata sądowa zostaje zmieniona z 1 172 koron na 1 199 koron ze skutkiem od 1 stycznia 2021 r. Zmiana oznacza, że opłata, którą strony muszą uiścić, gdy NAV ustali lub zmieni wysokość składki alimentacyjnej, jest odpowiednio zwiększana od tej samej daty.

 

Jednorazowe świadczenie (BECIKOWE) z tytułu urodzenia/ adopcji dziecka.

Stawka świadczeń zostanie zmieniona od 1 stycznia 2021 r. z 84 720 koron na 90 300 koron. Zmiana wejdzie w życie w przypadku porodów i adopcji, które będą miały miejsce 1 stycznia 2021 r. oraz później.

 

Ojcostwo

Dodano poprawkę do ustawy, która ułatwi cyfrowe zadeklarowanie ojcostwa. Została ona przyjęta i wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Nav i urząd podatkowy (Skatteetaten) współpracują nad rozwiązaniem cyfrowym, które ma być gotowe latem 2021r.

 

Zasiłek szkoleniowy

Dodatki do świadczeń obowiązujące od 1 stycznia 2021:

– niska stawka 297 koron dziennie

– wysoka stawka 411 koron dziennie

– dodatek za dziecko: 49 koron za dzień

 

Zasiłek na opiekę nad dzieckiem dla samotnych rodziców

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniają się maksymalne stawki zasiłku wychowawczego dla samotnie pracujących matek lub ojców i osób pozostałych przy życiu:

– na pierwsze dziecko: 50 340 koron rocznie

– na dwoje dzieci: 65 688 koron rocznie

– na troje lub więcej dzieci: 74 436 koron rocznie

 

Dodatkowe korzyści

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpią również zmiana stawek świadczeń uzupełniających zgodnie z regulaminem.

Świadczenia są przeznaczone dla osób prowadzących działania ukierunkowane na pracę (kurs, zatwierdzone wykształcenie):

  1. Świadczenie na książki i materiały dydaktyczne dla szkoły wyższej/ uniwersytetu / szkoły zawodowej :790 koron miesięcznie.
  2. Świadczenia na książki i materiały dydaktyczne dla liceum : 395 koron miesięcznie.
  3. Zasiłek na pokrycie kosztów utrzymania : 4 340 koron (jest to maksymalna kwota miesięczna).
  4. Świadczenie na podróż : 2,52 korony za km.
  5. Świadczenie na przeprowadzkę : 2,52 korony za km.
  6. Świadczenie na podróż w celu promowania/wspierania mobilności geograficznej : 2,52 korony za km.

 

Zasiłek dla bezrobotnych

Od 1 stycznia 2021 r. zmieni się długość kary nakładanej na osoby, które same są winne bezrobocia lub odmawiają pracy. Czas kary zostanie wydłużony z 12 do 18 tygodni.

Ponadto zmieniono przepisy dotyczące koordynacji między zasiłkiem dla bezrobotnych i innymi świadczeniami. Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do aktualnej praktyki.

 

źródło: www.nav.no

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]