Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Norweski podatek 2015 – informacje o odpisach

Norweski podatek 2015 – informacje o odpisach

16 marca 2016

Dokładnie 31-go marca administracja podatkowa (Skatteetaten) udostępni w serwisie altinn.no wstępne rozliczenia podatkowe (Selvangivelse) za 2015 rok.

Jeżeli nie dokonujemy żadnych odpisów, możemy skorzystać z prawa do nieskładania zeznania podatkowego. W takim wypadku urząd rozliczy nas w na podstawie swojego wstępnego rozliczenia. Jednak zawsze warto samemu sprawdzić czy wszystkie dane są poprawne – czy zgadza się kwota dochodu, zaliczka na podatek i odpis za liczbę miesięcy pobytu w Norwegii, i mimo wszystko złożyć zeznanie, aby w razie ewentualnych późniejszych problemów z urzędem nie być na straconej pozycji i móc się odwoływać.

Zdecydowana większość podatników korzysta z prawa do odliczeń. Poniżej przedstawiamy możliwe odpisy za rok 2015.

Ulga 10 %

Jeśli dopiero zaczęliśmy pracę w Norwegii, pracujemy offshore lub sezonowo, nie przekraczając 183 dni pobytu nad fiordami w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 3 lat, możemy starać się o odpis standardowy w wysokości 10%. Maksymalna wartość tego odpisu to 40 000 NOK. Stosuje się go proporcjonalnie do przepracowanego okresu w Norwegii, co oznacza, że będąc rezydentem podatkowym przez cały rok dochodowy, otrzyma się pełne odliczenie kwoty kosztów uzyskania przychodu i pełną kwotę wolną od podatku (12/12).  Natomiast jeżeli przepracowało się w Norwegii tylko część roku dochodowego np. cztery miesiące, to wyżej wymienione odliczenia zostaną zredukowane proporcjonalnie do długości pobytu w Norwegii i  w tym wypadku wyniosą 4/12 pełnej kwoty odliczeń.

Dodatkowo odpis standardowy 10% można łączyć z rozliczeniem w drugiej klasie podatkowej oraz z odpisem dla marynarza.

Druga klasa podatkowa

Jeśli jesteśmy w związku małżeńskim, a współmałżonek nie pracuje lub zarabia niewiele (czy to  w Polsce, czy w Norwegii), to możemy starać się o wspólne rozliczenie. Jednak wynagrodzenie żony/męża za rok 2015 nie może przekroczyć równowartości 44 751 NOK brutto (ok. 20 921 zł brutto). Ponadto aby rozliczać się w drugiej klasie, związek małżeński nie może zostać zawarty później niż w październiku roku poprzedzającego rok podatkowy, za który się rozliczamy. Współmałżonkowie muszą być  również zameldowani pod tym samym adresem.

W ramach tego odpisu można obniżyć podatek o maksymalnie 6 000 NOK w skali roku.

Status pendler – rodzina w Polsce, status pendler – osoba samotna

Jeśli mamy w Polsce rodzinę, do której przyjeżdżamy co najmniej 3 razy do roku, przy czym sami płacimy za podróże, mieszkanie lub wyżywienie w Norwegii, możemy wymienione koszty odliczyć od podstawy opodatkowania.  Status pendler i drugą klasę podatkową można łączyć.

Aby uzyskać taki status, należy wziąć zaświadczenie z urzędu ewidencji ludności o wspólnym zameldowaniu z rodziną. W sytuacji kiedy współmałżonek jest zameldowany gdzie indziej, należy spróbować inaczej udokumentować prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego (np. poprzez poświadczone notarialnie oświadczenie od właściciela wynajmowanego lokalu, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, wspólny akt własności domu, mieszkania itp.). Nie daje to stuprocentowej gwarancji uznania przez urząd statusu pendler, ale zazwyczaj się pomaga.

Osoby samotne lub żyjące w związkach partnerskich również mogą rozliczać się w statusie pendler. Warunkiem jego otrzymania jest jednak przyjeżdżanie do Polski co najmniej raz na 3 tygodnie, posiadanie samodzielnego mieszkania w Polsce oraz powierzchnię mieszkaniową w Norwegii, która nie przekracza 30m2 na osobę. To samo dotyczy młodych ludzi, którzy nie ukończyli 22 roku życia i odwiedzają swoich rodziców w Polsce nie rzadziej niż raz na sześć tygodni. Wówczas także mogą skorzystać z odpisu dla osoby samotnej o statusie pendler.

Foreldrefradrag (odpis dla rodziców)

Posiadając dzieci poniżej 12 roku życia, możemy odliczyć od podatku koszty prywatnego przedszkola i/lub zajęć sportowych. Odpis można łączyć ze statusem pendler i drugą klasą podatkową.

Maksymalna kwota odliczenia to 25 000 NOK na jedno dziecko i maksymalnie 15 000 NOK za każde następne. Od 2014 roku można odliczać też koszty zajęć pozalekcyjnych np. kursy tańca, kolonie czy obozy. Wszystkie koszty muszą być udokumentowane.

Jeśli wychowuje się dziecko niepełnosprawne, można odliczyć wyżej wymienione koszty plus koszty specjalistycznej opieki, nawet w przypadku kiedy dziecko jest już starsze. Należy wówczas przedstawić odpowiednie zaświadczenia lekarskie o niepełnosprawności oraz udokumentować, że koszty wyniosły co najmniej 9 180 NOK.

Uwaga! Kosztów związanych z utrzymaniem dzieci nie można odliczyć, jeśli korzystamy z odpisu standardowego 10%.

Rozliczenia marynarzy/rybaków

Jeśli pracujemy na statku i przebywaliśmy tam 130 dni lub więcej, możemy skorzystać ze specjalnego odpisu dla marynarzy/rybaków w wysokości 30% dochodu do podstawy opodatkowania. Maksymalna wysokość odpisu u marynarzy to 80 000 NOK, u rybaków zaś – 150 000 NOK.

Odpis może zostać przyznany, kiedy praca w charakterze marynarza jest głównym zajęciem podatnika w ogólnym czasie pracy. Wymóg przepracowania na statku 130 dni wyróżnia ten sposób zarobkowania jako główne zajęcie marynarza spośród innych form aktywności związanych z żeglugą.

Podobnie wygląda sytuacja dla pracujących rybaków. Odpis przyznawany jest tym, dla których połowy,  rybołówstwo na morzu bądź wzdłuż wybrzeża były głównym zajęciem w danym roku podatkowym i wyniosły co najmniej 130 dni. Podatnicy, którzy traktują rybołówstwo jako zajęcie dodatkowe, nie mają prawa do tego odpisu.

Odpis dla marynarza/rybaka można łączyć z wcześniej wymienionymi odpisami podatkowymi – drugą klasą podatkową i odpisem standardowym 10%.

Inne możliwe odpisy

  • Składki na związki zawodowe – Fagforeningsfradragmaksymalnie 3 850 NOK.
  • Datki na instytucje charytatywne – Gaver til frivillige organisasjoner, tros-og livssynssamfunn – maksymalnie 16 800 NOK.
  • Odsetki od kredytów – Rentefradrag

Szczegółowe informacje dotyczące listy wymaganych dokumentów do każdego z odpisów można znaleźć na naszej stronie www.podatek.no, pod numerami telefonów +48 587 270 555/+48 221 021 999 lub też pisząc na adres: gdynia@podatek.no, office@polishconnection.no .

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w sprawie rozliczenia podatku za rok 2015. Pomożemy w wypełnieniu dokumentów i wyjaśnimy jak  uzyskać możliwie najwyższy zwrot z podatku.

 

Autor: Izabela Połeć
Źródło: podatek.no/informator
skatteetaten.no/no/Person

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]