Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Od 14.04.2021 Norwegia zwiększa możliwość wjazdu kolejnym grupom pracowników zagranicznych

Od 14.04.2021 Norwegia zwiększa możliwość wjazdu kolejnym grupom pracowników zagranicznych

14 kwietnia 2021

Zwiększona możliwość wjazdu w oparciu o wnioski  jest niezależna od branży lub sektora. Postanowienia dotyczące zwolnienia od restrykcji wjazdowych dotyczą wąskiego grona specjalistów, a podania będą wnikliwie weryfikowane.

O wjazd których specjalistów można się ubiegać we wniosku ?

Możliwość zgłoszeń dotyczy cudzoziemców, którzy:

Mają specjalistyczną wiedzę i muszą wykonywać prace, które są absolutnie niezbędne, aby zapobiec spodziewanym przestojom w firmie lub na trwającym projekcie.

Zbliżające się zatrzymanie funkcjonowania/zatrzymanie produkcji oznacza, że ​​firma lub projekt zostanie zamknięty do 31 lipca 2021 r. Data ta jest powiązana z rządowym planem ponownego otwarcia granic i będzie oceniana na bieżąco.

Zatrzymanie funkcjonowania może skutkować tymczasowym lub trwałym rozwiązaniem stosunku pracy, wstrzymaniem projektu lub produkcji, utratą lub naruszeniem zawartej umowy, które mogą doprowadzić do upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest:

Praca, jaką musi podjąć cudzoziemiec, musi być wykonywana w Norwegii,

Niezbędna siła robocza nie jest dostępna na norweskim rynku pracy

Posiadanie udokumentowanego stosunku pracy cudzoziemca z firmą ubiegającą się o jego wjazd, albo bezpośrednio, przez umowę o pracę lub zlecenie, oraz przez zobowiązania i relacje firm, które wskazują na związek między cudzoziemcem a pracą, która musi być wykonana w ramach działań wnioskodawcy lub udziału w projekcie.

Wyjątek od ograniczeń wjazdowych jest ściśle praktykowany i ograniczony do minimum w oparciu o to, co jest absolutnie niezbędne do utrzymania działalności w norweskich firmach.

Wymagania dotyczące kompetencji specjalistycznych

Wymagane jest, aby cudzoziemiec posiadał specjalistyczne kompetencje.

Wniosek musi zawierać opis, uzasadniający dlaczego dany cudzoziemiec spełnia warunki umożliwiające wjazd w okresie trwających obostrzeń.

Ogólne opisy kompetencji grup zawodowych nie spełniają wymagań w przypadku składanego pojedynczego wniosku.

Jeśli kompetencje są formalnie udokumentowane, na przykład świadectwem ukończenia kursu, dyplomem itp., wtedy dokumenty należy załączyć do wniosku.

Wymagane jest, aby takie dokumenty były w języku norweskim, skandynawskim lub angielskim.

Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o przesłanie dokumentów w języku obcym wraz z ich tłumaczeniami.

Ocenie zostaną poddane następujące kwestie:

Specjalistyczne szkolenie lub wykształcenie, w tym czas trwania szkolenia lub szkoły.

Doświadczenie zawodowe wspierające kompetencje specjalistyczne, w tym jego długość.

Formalne wymogi dotyczące kompetencji/ stanowiska cudzoziemca.

Opis zadań, jakie cudzoziemiec musi konkretnie wykonywać na swoim stanowisku.

W miarę możliwości należy wskazać inne czynniki, które poświadczają specjalistyczne kompetencje cudzoziemca.

Im lepsze będzie uzasadnienie posiadania szczególnych kompetencji cudzoziemca dla wykonywanej przez niego pracy, tym łatwiej Norweska Dyrekcja ds. Morskich będzie mogła stwierdzić, że warunek dopuszczenia do wjazdu danego pracownika został spełniony.

Wymogiem jest niemożność znalezienia odpowiednich pracowników w Norwegii oraz fakt wykonywania pracy fizycznie w Norwegii.

Niepełne podania

Główną przeszkodą uniemożliwiającą rozpatrzenia podań wysyłanych przez aplikujące firmy, są przede wszystkim nie dostarczone zeznania podatkowe / rozliczenia podatkowe tychże firm. Poniżej umieszczony jest link dotyczący koniecznych dokumentów potrzebnych podczas składania podania.https://www.sdir.no/aktuelt/korona/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjoner/personell-med-spesialisert-kompetanse-som-er-strengt-nodvendig-for-a-hindre-driftsstans/#dokumentasjon

Zwracamy również uwagę, że Norweska Inspekcja Pracy zarządza programem związanym z uprzednim zatwierdzaniem miejsc do odbycia kwarantanny. https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/

Źródło: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/begrenset-utvidelse-av-unntaksordningen-for-strengt-nodvendig-utenlandsk-arbeidskraft-for-flere-bransjer/id2844362/

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]