Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Odwołania od podatku.

Odwołania od podatku.

29 czerwca 2018

Odwołania od podatku

W roku 2018 wyniki rozliczeń podatkowych zostaną opublikowane w trzech terminach: 27 czerwca, 15 sierpnia i 24 października. Zwrot podatku przesyłany jest z reguły w ciągu trzech tygodni od daty opublikowania wyniku rozliczenia, z kolei dopłatę podatku należy uregulować zazwyczaj w dwóch ratach – daty płatności wskazane są na blankietach wpłat (giro). Jeżeli nie zgadzamy się w wynikiem rozliczenia, możemy złożyć odwołanie. Prawo do złożenia odwołania od decyzji podatkowej przysługuje każdemu, kto otrzyma rozliczenie podatkowe (skatteoppgjør, ang. Tax Assessment Notice). Jeśli na wyniku widniała niedopłata (restskatt), należy w całości ją uregulować, zanim złożymy odwołanie. Jeżeli urząd nasze odwołanie uzna – wówczas zwróci zarówno kwotę przez nas zapłaconą, jak i ewentualną kwotę należną (skatt til gode).

Termin na złożenie odwołania to 6 tygodni od momentu opublikowania przez urząd wyników rozliczeń. Urząd ma 3 miesiące na rozpatrzenie terminowo złożonych odwołań. Jeżeli odwołanie jest złożone po terminie ustawowym, ale przed upływem roku od daty wyniku rozliczenia podatkowego, na jego rozpatrzenie trzeba będzie poczekać dłużej, a za opóźnienie w złożeniu odwołania przeprosić i zwłoke uargumentować. Odwołać można się elektronicznie w systemie Altinn bądź pocztą tradycyjną, kierując list do właściwego urzędu skarbowego. W poprzednich latach używało się do tego formularza RF-1117 (Klage på myndighetenes fastsetting av formues- og inntektsskatt). Formularz ten nadal działa, ale już tylko w przypadku odwołań od wyników rozliczeń z roku 2015 i lat wcześniejszych. Warto nadmienić, że według informacji na wynikach rozliczeń można się odwoływać do 3 lat wstecz, jednak urząd może w ogóle odwołania nie rozpatrzyć bez ważnego powodu.

W roku 2017 urząd wprowadził zmiany – podatnicy mogą edytować już złożone rozliczenie albo złożyć odwołanie. Urząd skarbowy rozróżnia wprowadzanie zmian do rozliczenia (endre og levere skattemeldingen) od odwołania – (klage).

Różnice między odwołaniem a wprowadzeniem zmian do rozliczenia (skattemelding)

Dla podatnika w zasadzie różnicy nie ma żadnej. W obu przypadkach odwołujemy się od wyniku rozliczenia i wnosimy o uwzględnienie zmian i ponowne rozpatrzenie rozliczenia – wnioskując o dodatkowe odpisy, o rozliczenie w drugiej klasie podatkowej, korektę minstefradrag itp. Różni się jedynie forma tej korekty. Jeżeli podatnik otrzymał jedynie wynik rozliczenia (Skatteoppgjør 2017) bez żadnych dodatkowych pism czy decyzji z sygnaturą sprawy – wtedy do korekty nalezy użyć formularza RF-1030. Jeżeli odwołanie dotyczy roku 2016 wówczas należy uzyć formularza RF-1366 (Endringsmelding for formues- og inntektsskatt 2016).

Skattemelding for formue- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende mv (RF-1030)

Formularz RF-1030 wygląda tak samo jak standardowe rozliczenie – w  odpowiednich, aktywnych polach formularza należy zmienić kwoty, wnioskować o odpisy i załączyć dokumenty potwierdzające prawa do odpisów. Po wysłaniu rozliczenia w trybie odwoławczym w ciągu trzech miesięcy urząd skarbowy powinien przesłać nowy wynik rozliczenia. Niekiedy zdarza się, że urząd prosi o dosłanie dodatkowej dokumentacji – trzeba to niezwłocznie zrobić, podając numer referencyjny sprawy, który będzie znajdował się na pismie z urzędu.

Klage på vedtak (rapporter med fødselsnummer) (RF-1364)
Odwołanie za pomocą formularza RF-1364 należy złożyć w przypadku, gdy urząd skarbowy wraz w wynikiem rozliczenia przesyła pismo z sygnaturą sprawy i decyzją uzasadniającą wynik rozliczenia. Na piśmie podany jest termin, do kiedy należy wysłać odwołanie i numer referencyjny pisma, na który należy się powoływać. Korektę (sporządzoną na osobnym arkuszu) wraz z pozostałymi dokumentami załączyć należy do formularza, zaś w samym arkuszu wpisuje się jedynie sygnaturę sprawy i krótki opis, czego dotyczy odwołanie. Na więcej informacji nie przewidziano miejsca. Urząd skarbowy rozpatruje odwołanie i w ciągu trzech miesięcy wydaje decyzję (może się do odwołania przychylić częściowo lub w pełni bądź nie zgodzić się z nim w ogóle), po czym przesyła nowy wynik rozliczenia.

Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu wyniku rozliczenia

[list style=”style-2″]
[item]Czy zostaliśmy rozliczeni we właściwej klasie podatkowej?[/item][/list]

Klasa podatkowa widnieje na pierwszej stronie rozliczenia podatkowego – w prawym górnym rogu (skatteklasse 1 lub skatteklasse 2). W rozliczeniu podatku za 2017 rok o drugą klasę podatkową mogą ubiegać się podatnicy, których małżonkowie w 2017 roku  osiągnęli dochód nie wyższy niż 46 640 NOK koron (ok. 21 297 PLN). Rok 2017 był ostatnim rokiem podatkowym, w którym mogliśmy rozliczyć się w 2 klasie podatkowej.

[list style=”style-2″]
[item]Odpisy od podstawy opodatkowania, czyli ”fradrag”[/item][/list]

Warto sprawdzić, czy urząd przyznał wszystkie odpisy, o które wnioskowaliśmy w skattemelding za 2017 rok. Na wyniku rozliczenia w kolumnie o nazwie Utskrift av likningen (ang. Tax Assessment),  w kolumnie fra Skattemeldingen znajdują się kwoty odpisów, o które występowaliśmy. W kolumnie pod nazwą Likningsgrunnlag  albo Grunnlag for fastsetting będą natomiast odpisy przyznane przez urząd. Jeżeli kwoty są różne, warto ustalić przyczynę wystąpienia tej różnicy. Zapewne nie wszystkie odpisy zostały uznane.
[list style=”style-2″]
[item]Odpis podstawowy za ilość miesięcy spędzonych w Norwegii (minstefradrag)[/item][/list]

Bardzo często zdarza się, że urząd przyznaje zawyżony lub zaniżony minstefradrag. Odpis ten zbliżony jest nieco do polskiego kosztu uzyskania przychodu, choć nie jest to do końca to samo. Zaniżony minstefradrag skutkuje często niedopłatą podatku, zawyżony – nieprzysługującym podatnikowi zwrotem.

W obydwu przypadkach obowiązkiem podatnika jest korekta odpisu do kwoty właściwej.

 

Zasady zapłaty zaległości podatkowych (restskatt):
[list style=”style-2″]
[item]do 100 kr – nie podlega zapłacie,[/item]
[item]poniżej 1 000 kr – płatne w ciągu 3 tygodni od opublikowania przez urząd rozliczenia podatkowego (skatteoppgjør),[/item]
[item]1 000 kr i więcej – płatne w 2 ratach w ciągu 3 i 8 tygodni od opublikowania przez urząd rozliczenia podatkowego (skatteoppgjør).[/item][/list]

Klage på forskuddstrekk

Zdarza się, że we wstępnym zeznaniu podatkowym (skattemelding) nie została uwzględniona zaliczka na podatek potrącana przez pracodawcę albo wysokość zaliczki pobranej jest niższa niż wynika to z lønnslipów i rozliczenia rocznego od pracodawcy. Rozbieżności należy niezwłocznie zgłosić do poborcy podatkowego i prosić o ich sprawdzenie i korektę. W odwołaniu należy opisać sytuację oraz załączyć lønnslipy i rozliczenia roczne od pracodawcy/pracodawców potwierdzające odprowadzanie zaliczek. Odwołanie przesyła się lecz nie do urzędu skarbowego a do poborcy podatkowego (kemnerkontor).

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami w Gdyni, Warszawie i Oslo. Chętnie pomożemy wyjaśnić to, co niewyjaśnione.

 

 

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]