Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zmiany w przepisach dotyczących arbeidsavklaringspenger

Zmiany w przepisach dotyczących arbeidsavklaringspenger

12 grudnia 2017

Zmiany w przepisach dotyczących arbeidsavklaringspenger

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe przepisy w kwestii AAP. Powodem ich wprowadzenia jest chęć szybszego przywrócenia do pracy chorych osób.

Największe zmiany czekają osoby, które dopiero będą się ubiegać o ten zasiłek, ale część nowych reguł obejmie także osoby, które już pobierają AAP.

Informacje dla osób pobierających AAP

Nabyte prawo do zasiłku nie przepadnie, a wypłaty będą od stycznia nadal naliczane w ten sam sposób. Można jednak spodziewać się zmniejszenia kwoty wypłaty za nieusprawiedliwione niedopełnienie obowiązków w stosunku do NAV. Sprawa ta będzie jeszcze ustalona dokładniej, obecnie proponuje się obniżenie wypłaty za niestawienie się na umówione spotkanie w NAV, rozpoczęcie leczenia lub programu aktywizacyjnego oraz za niedosłanie w terminie wymaganej dokumentacji.

Jeśli jednak aktualny okres AAP kończy się 31 grudnia 2017 lub krótko po tym, można spodziewać opóźnień w wydaniu decyzji na kolejny okres – najprawdopodobniej zostanie ona wydana na ostatnią chwilę, nie 4 tygodnie wcześniej, jak do tej pory.

Informacje dla osób pobierających AAP dłużej niż 4 lata

Od 1 stycznia zostanie wprowadzona maksymalna granica pobierania zasiłku po upływie 4 lat i będą to 2 lata. Jeśli chory już pobiera AAP dłużej niż 4 lata, 2 lata będą liczone od 1 stycznia 2018, więc w efekcie osoby, które przekroczą limit przed tą datą, będą mogły otrzymywać pieniądze maksymalnie do końca roku 2019.

Informacje dla osób, które złożyły lub chcą złożyć podanie o AAP

Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2018, decyzje o przyznaniu AAP, które będą obowiązywać od 1 stycznia lub daty późniejszej, będą więc musiały być rozpatrywane dopiero w 2018. Najprawdopodobniej będzie się to wiązać z dłuższym czasem oczekiwania.

Począwszy od 2018 roku skróceniu ulegnie maksymalny okres pobierania AAP – zamiast 4 lat będzie można otrzymywać świadczenie przez 3 lata oraz, po spełnieniu wszystkich warunków, jeszcze przez 2 kolejne lata po upływie okresu podstawowego.

Pozostałe zmiany
[list style=”style-6″]
[item]Jeśli nie możemy potwierdzić 3 lat ciągłości ubezpieczenia społecznego przed zachorowaniem, podania złożone po 1 stycznia 2018 roku będą rozpatrywane według nowych przepisów dotyczących wyjątków od tej reguły. Bliższe szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.[/item]
[item]Możliwość przebywania za granicą między ustalonymi działaniami w ramach AAP zostanie ograniczona do 4 tygodni w roku kalendarzowym.[/item]
[item]Zostaną zaostrzone kryteria oceny, czy za obniżoną zdolność do pracy odpowiada choroba lub uraz.[/item]
[item]Pojawi się wymóg mobilności geograficznej w kwestii oceny możliwości podjęcia pracy. W praktyce oznaczać to będzie możliwą odmowę, jeśli chory będzie miał możliwość podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania.[/item]
[item]Od 1 stycznia dwukrotnie wydłużony zostanie okres pobierania AAP w okresie wdrażania się do pracy. Obecnie wynosi on 6 miesięcy. Jeśli raz przyznany okres będzie krótszy niż rok, nie będzie go jednak można przedłużyć.[/item]
[item]Dwukrotnemu wydłużeniu ulegnie również okres otrzymywania AAP w okresie poszukiwania pracy po odzyskaniu zdrowia – od 1 stycznia wyniesie on 6 miesięcy.[/item]
[item]Zmienią się reguły naliczania AAP – zmiany dotyczyć będą osób starających się o AAP za okres od 1 stycznia i mających dochód wyższy niż sześciokrotność stawki G w latach, będących podstawą do obliczenia wysokości świadczenia.[/item]
[item]Osoby, które wykorzystają maksymalny limit AAP, będą musiały odczekać 52 tygodnie, by móc ponownie pobierać ten zasiłek. Ograniczenie to nie obejmie osób chorujących na ciężkie choroby przewlekłe i tych, które doznały poważnych urazów.[/item]
[item]Dolna granica wieku dla dodatkowych zasiłków, związanych z programami aktywizacyjnymi, zostanie podniesiona z 16 do 18 lat.[/item][/list]

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]