Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / NAV – Zmiany w regulacjach i stawkach po 01 stycznia 2020.

NAV – Zmiany w regulacjach i stawkach po 01 stycznia 2020.

16 stycznia 2020

Zmiany w regulacjach oraz stawkach od stycznia 2020 roku.

 

Poniżej znajdziesz informacje na temat zmian w regulacjach oraz stawkach od 1 stycznia, 1 lutego oraz 1 marca 2020.

Zmiany, które nastąpiły 1 stycznia 2020.

 

Alimenty

Opłata związana z ustaleniem wysokości alimentów zostaje zmieniona z 1150 na 1172 koron, zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020. Strony w sprawie muszą uiścić opłatę w tej wysokości, gdy NAV ustali bądź zmieni wysokość alimentów po tym dniu.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin i adopcji (becikowe)

Kwota zapomogi zostaje zmieniona 1 stycznia 2020 z 83 140 na 84 720 koron. Zmiana dotyczy narodzin oraz adopcji, które nastąpiły w dniu 1 stycznia lub później.

 

Prawa rodzicielskie – nowe reguły dotyczące praw obojga rodziców

Nowy artykuł w ustawie o prawach dziecka obowiązuje od 1 stycznia 2020. Według niego dla dzieci urodzonych po tym dniu obydwoje rodzice posiadają prawa rodzicielskie. Dotyczy to również rodziców, którzy nie pozostawali w związku małżeńskim oraz nie mieszkali razem. Według nowych reguł matki w ciągu roku mogą powiadomić Folkeregisteret, jeśli chcą sprawować władzę rodzicielską samotnie. Jeżeli pomimo to ojciec dziecka chce posiadać prawo do opieki nad dzieckiem, może skierować sprawę do sądu, który podejmie decyzję, biorąc pod uwagę dobro dziecka. Ojciec może też poinformować urząd, jeśli zrzeka się praw rodzicielskich, ma na to rok.

 

Zasiłek pogrzebowy

Od 1 stycznia 2020 stawka pełnego zasiłku pogrzebowego wzrosła z 23 990 koron do 24 734 koron. Wkład własny w związku z transportem wynosi 10% stawki czyli wzrósł z 2399 koron do 2473 koron.

 

Zapomoga podstawowa – dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Od 1 stycznia pozycja ta nie dotyczy wsparcia przy zakupie specjalistycznych telefonów dla osób niewidomych i niedowidzących oraz w szczególnych przypadkach zwykłych telefonów. Zapomogi nie otrzyma się również na zakup protez oraz opasek uciskowych. Zmiany obowiązują jedynie w nowych przypadkach.

 

Zasiłek dla bezrobotnych

Postanowiono, że od 1 stycznia 2020 wypłata od pracodawcy dla uczestników programów aktywizujących, wykonujących pracę chronioną, nie będzie wliczana do oceny czy wymaganie dotyczące minimalnego dochodu zostało spełnione.

 

Zasiłek dla bezrobotnych/szkoleniowy

Od dnia 1 stycznia 2020 nie ma możliwości wyboru zasiłku szkoleniowego (tiltakspenger) zamiast zasiłku dla bezrobotnych (dagpenger) w czasie, gdy uczestniczy się w szkoleniu/odbywa się praktykę zawodową.

Uczestnicy w pierwszej kolejności zobligowani są do skorzystania z przysługującego im prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zanim przejdą na zasiłek szkoleniowy.

 

Zasiłek pielęgnacyjny (pleiepenger)

Od 1 stycznia 2020 przywrócone zostało prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku śmierci dziecka. Jeżeli dziecko umrze, a jego rodzic/opiekun otrzymuje pełną kwotę zasiłku pielęgnacyjnego przez okres co najmniej 3 lat, pleiepenger przyznaje się na okres 3 miesięcy. W pozostałych przypadkach po śmierci dziecka przyznaje się świadczenie na okres do 6 tygodni.

W sytuacji, gdy pobierający zasiłek otrzymuje wynagrodzenie, wysokość zasiłku uzależniona jest od wysokości zarobków.

 

Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem dla osób samotnie je wychowujących lub owdowiałych

Od 1 stycznia 2020 zmieniają się maksymalne stawki dofinansowania do opieki dla pracujących samotnych rodziców oraz osób owdowiałych:
[list style=”style-6″]
[item]na pierwsze dziecko: 48 636 koron/rok[/item]
[item]na dwoje dzieci: 63 468 koron/rok[/item]
[item]na troje lub więcej dzieci: 71 916 koron/rok[/item][/list]

 

Zasiłki dodatkowe:

1 stycznia 2020 zlikwidowano 4 zasiłki dodatkowe.

Dotyczy to zasiłków na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem oraz innymi członkami rodziny, z zakupem materiałów do nauki, mieszkaniem oraz przeprowadzką w miejsce odbywania szkolenia/praktyk zawodowych, przyznawanych uczestnikom szkolenia z zasiłkiem szkoleniowym i dla bezrobotnych.

 

Od 1 stycznia 2020 dofinansowanie do opieki nad dzieckiem wypłacane jest jako zasiłek dodatkowy według wyliczenia. Wysokość zasiłku zmieniono w ten sposób, że wylicza się go na podstawie udokumentowanych miesięcznych wydatków na opiekę nad dzieckiem. Stanowi on 64% kosztów z tym związanych i ograniczony jest do maksymalnej stawki, ustanowionej przez rząd. Zasiłek wyliczany jest jako dzienna kwota, ostateczna jego wysokość uzależniona jest od liczby dni.

 

Maksymalne proponowane stawki to:
[list style=”style-6″]

 • na pierwsze dziecko: 48 636 koron/rok[/item]
 • na dwoje dzieci: 63 468 koron/rok[/item]
 • na troje lub więcej dzieci: 71 916/rok[/item][/list] 

  Od 1 stycznia wprowadzono zmiany w stawkach zasiłków dodatkowych zgodnie z przepisami dotyczącymi tych świadczeń. Stawki są regulowane tak, jak opisano poniżej.

  Zasiłki dla osób, które uczestniczą w programie aktywizującym (szkolenie lub uznane przez urząd dokształcanie):
  [list style=”style-6″]
  [item]dodatek do podróży własnym samochodem: od 2,39 kr do 2,44 kr/km[/item]
  [item]dodatek do wydatków na mieszkanie: od 4115 kr do 4193 kr/miesiąc[/item]
  [item]dodatek do przeprowadzki własnym samochodem: od 2,39 kr do 2,44 kr/km[/item][/list]

   

  Dodatek na pokrycie kosztów podróży oraz przeprowadzki dla poszukujących pracy:
  [list style=”style-6″]
  [item]dodatek na podróż własnym samochodem: od 2,39 kr do 2,44 kr/km[/item]
  [item]dodatek do przeprowadzki własnym samochodem: od 2,39 kr do 2,44 kr/km[/item][/list]

   

  Dodatek do pokrycia kosztów zakupu materiałów do nauki:
  [list style=”style-6″]
  [item]szkoła średnia, pełna stawka: od 375 kr do 383 kr/miesiąc[/item]
  [item]szkoła średnia, połowa stawki: od 188 kr do 191 kr/miesiąc[/item]
  [item]szkoły wyższe, pełna stawka: od 749 kr do 763kr/miesiąc[/item]
  [item]szkoły wyższe, połowa stawki: od 375 kr do 382 kr/miesiąc[/item][/list]

   

  Zasiłek edukacyjny:

  1 stycznia 2020 wprowadzono zmiany w stawkach zasiłków dla uczestników programów szkoleniowych. Zaproponowane stawki wynoszą:
  [list style=”style-6″]
  [item]zasiłek edukacyjny, niższa stawka: od 279 kr do 288 kr[/item]
  [item]zasiłek edukacyjny, wyższa stawka: od 386 kr do 398 kr[/item]
  [item]dodatek na dziecko: od 46 kr do 47 kr[/item][/list]

   

  Zmiany od 1 lutego 2020

  Zasiłek rehabilitacyjny (arbeidsavklaringspenger, AAP)

  Od 1 lutego 2020 najniższa stawka dla osób pobierających świadczenie AAP poniżej 25 r.ż. zostaje zredukowana z 2G do 2/3 G. Zostaje również zlikwidowany dodatek dla osób młodych pobierających AAP. Zmiany będą dotyczyć nowych przypadków osób, którym przyznano to świadczenie.

   

  Zmiany od 1 marca 2020

  Specjalistyczne okulary dla dzieci i młodzieży

  Od 1 marca zostaną wprowadzone 2 stawki na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznych okularów dla dzieci i młodzieży. Rozpoczęto analizę rozporządzenia. Rozważa się m.in. wprowadzenie możliwości ustalenia w pewnych przypadkach indywidualnej wysokości zasiłku.

   

  Zasiłki dodatkowe

  Od 1 marca 2020 wypłata świadczenia na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem będzie skoordynowana z zasiłkiem opiekuńczym (kontantstøtte). Przyznany zasiłek opiekuńczy będzie odliczany od wydatków na opiekę nad dzieckiem, zanim zasiłek na ten cel zostanie wyliczony.

  Od 1 marca zostanie zlikwidowany dodatek na pokrycie kosztów opieki nad innymi członkami rodziny.

  Zasiłek na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem dla osób pracujących, samotnie je wychowujących lub owdowiałych

  Od 1 marca 2020 wypłata zasiłku na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem dla pracującego samotnego rodzica będzie skoordynowana z kontantstøtte. Przyznane świadczenie będzie odliczone od wydatków na opiekę nad dzieckiem, zanim zasiłek zostanie wyliczony.

   

   

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]