• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home /Poradnik /Spółka kapitałowa

  Firma, w której udziałowcy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za ew. długi spółki. Firma jest samodzielnym podmiotem prawnym i podatkowym. Udziałowcy mogą zostać zatrudnieni we własnej firmie AS i mają wówczas status pracownika, a nie status osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą.

  To warto wiedzieć o AS:

  • wymóg posiadania zarządu spółki,
  • zarząd jednoosobowy lub dwuosobowy – jeśli kapitał akcyjny nie przekracza 3 milionów koron, powyżej tej kwoty – minimum 3 członków zarządu,
  • obowiązek posiadania rewizora,
  • rewizor musi poświadczyć wpłatę kapitału zakładowego, jeśli wnoszony jest on w formie aportu (wkładu rzeczowego),
  • obowiązek odbycia posiedzenia zarządu raz do roku,
  • wymóg kapitału zakładowego w wysokości min. 30 000 NOK,
  • rejestracja (opłata dla urzędu): 5 666 NOK (elektronicznie) lub 6 797 NOK (na papierze),
  • podatek firmy wynosi 27%.

  Wymóg rewizora (biegłego audytu) następuje w przypadku:

  • o ile firma osiąga roczne obroty powyżej 5 milionów NOK,
  • lub jej pracownicy wypracowują więcej niż 10 roboczolat,
  • lub kiedy suma aktywów przekroczy 20 milionów NOK.

   
  Podstawowe informacje dotyczące rejestracji norweskich spółek akcyjnych:

  1. Aby firma mogła zostać zarejestrowana należy przeprowadzić spotkanie założycielskie (walne zgromadzenie o uprawnieniach konstytuujących), które musi rozstrzygnąć następujące kwestie:

  • określenie uchwał spółki (cel spółki, siedziba spółki, reguły dotyczące obrotu akcjami i inne),
  • określenie kapitału akcyjnego/zakładowego spółki,
  • wybór rewizora lub decyzja o rezygnacji z rewizji (jeśli jest to możliwe),
  • wybór zarządu.
  Wszyscy założyciele (ci, którzy wnoszą kapitał akcyjny do spółki) muszą podpisać sprawozdanie.
  2. Należy podjąć uchwały dla spółki (chodzi o uchwały regulujące działanie spółki, zarządu itp.).
  3. Należy opracować bilans otwarcia, który musi zostać podpisany przez założycieli (akcjonariuszy).
  4. Należy wpłacić kapitał akcyjny (kapitał zakładowy) w kwocie minimum 30 000 NOK. Koszty założycielskie (administracyjne) mogą zostać pokryte z kapitału akcyjnego.
  5. Jeśli kapitał zakładowy wnoszony jest w formie aportu (wkładu rzeczowego), musi on zostać wyceniony, a jego wniesienie poświadczone przez rewizora.
  6. Należy przygotować zgłoszenie rejestracyjne do Brønnøysund, aby móc zarejestrować spółkę w rejestrze przedsiębiorstw.

  Podatek spółek kapitałowych/podatników niebędących osobami fizycznymi
  Spółki kapitałowe (norw. aksjeselskaper) oraz podatnicy niebędący osobami fizycznymi stanowią odrębne podmioty prawne i podatkowe i uiszczają podatek w roku następującym po roku obrotowym.
  Zysk spółki opodatkowany jest jako dochód do opodatkowania (norw. alminneliginntekt), podatkiem liniowym wg. stawki 27%. Dochód do opodatkowania (alminneliginntekt) definiuje się jako łączne dochody po odjęciu wszystkich kosztów działalności, w tym odpisów podatkowych.

  Przedsiębiorstwa (spółki kapitałowe) otrzymują formularze zapłaty podatku (zaliczkowego) dwa razy w roku, w pierwszej połowie roku następującego po roku obrotowym. W każdym z dwóch terminów będzie z reguły do zapłacenia połowa kwoty wyliczonego podatku należnego za poprzedni rok, ewentualnie skorygowana w górę lub w dół o stawkę procentową określoną przez ministerstwo finansów. Kiedy dany rok podatkowy zostanie finalnie rozliczony, konieczna może się okazać dopłata różnicy pomiędzy faktycznym podatkiem należnym, a wpłaconą zaliczką. W takim wypadku urząd skarbowy również przyśle odpowiedni formularz wpłaty.

  Podatnicy niebędący osobami fizycznymi, którzy prowadzą działalność lub posiadają majątek na terenie większej ilości gmin, wpłacają podatek tylko w jednej gminie i wysyłają tylko jedno zeznanie podatkowe firmy. Zeznanie podatkowe może zostać złożone w dowolnym urzędzie skarbowym.
  Jeśli chodzi o opodatkowanie udziałowców/akcjonariuszy w związku z wypłacaną im przez spółkę dywidendą – obowiązuje model akcyjny (norw. aksjonærmodellen) w przypadku udziałowców/akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i metoda zwolnieniowa (norw. fritaksmetoden) w przypadku udziałowców/akcjonariuszy będących spółkami.