• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home /Poradnik /Spółka bezkapitałowa

  Delt ansvar (DA) – to spółka bezkapitałowa z podzieloną odpowiedzialnością. Udziałowcy dzielą osobistą odpowiedzialność za ew. długi firmy. Oznacza to, że w umowie spółki zostaje uzgodnione, jaki procent za zobowiązania spółki ponosi każdy z udziałowców.

  Ansvarligselskap (ANS) – spółka bezkapitałowa, w której każdy z udziałowców ponosi nieograniczoną (solidarną) odpowiedzialność za ew. długi spółki.

  To warto wiedzieć o ANS / DA:

  • musi być minimum dwóch udziałowców,
  • należy przedstawić pisemną umowę spółki,
  • nie ma wymogu kapitału startowego,
  • koszt rejestracji: 2265 NOK w przypadku rejestracji elektronicznej, 2832 NOK w przypadku rejestracji na papierze.

  Wymóg rewizora (biegłego audytu) następuje w przypadku:

  • ile firma osiąga roczne obroty powyżej 5 milionów NOK,
  • lub jej pracownicy wypracowują więcej niż 10 roboczolat,
  • lub kiedy suma aktywów przekroczy 20 milionów NOK.

  Podatek spółek osobowych
  Spółki osobowe (spółki z odpowiedzialnością, norw. ansvarligeselskap: ANS lub DA) nie stanowią odrębnych podmiotów prawnych i podatkowych. Za opłacanie podatku takich spółek są zatem odpowiedzialni ich partnerzy (właściciele).

  Partnerzy płacą podatek zaliczkowy za każdy z okresów zaliczkowych, od kiedy tylko firma zaczyna osiągać dochody. Urząd skarbowy przesyła w tym celu cztery razy do roku formularze wpłaty.
  To urząd skarbowy wylicza, jak dużą zaliczkę należy zapłacić, a wyliczenia oparte są o wynik finansowy firmy z poprzedniego roku.
  Aby partnerzy nowej spółki osobowej dostali z urzędu formularze wpłaty podatku zaliczkowego, muszą sami wystąpić do urzędu z wnioskiem o ustalenie wysokości podatku, określając jak dużego zysku (lub straty) spodziewa się spółka w pierwszym roku działalności.

  Podatek spółki osobowej nalicza się od:

  • zysku,
  • wypłaty środków na poczet wynagrodzenia za pracę dla właścicieli,
  • wypłat z firmy dla partnerów/udziałowców (coś w rodzaju dywidendy, choć w przypadku spółki jawnej nie nazywa się tego w ten sposób).

  Zysk opodatkowany jest 27% stawką podatku. Ewentualna wypłata wynagrodzenia za pracę właścicieli na rzecz spółki będzie obniżać wysokość zysku do opodatkowania.
  Przez wynagrodzenie za pracę rozumie się wynagrodzenie, jakie partner będący osobą fizyczną pobiera za pracę wykonywaną na rzecz spółki. Takie wypłaty traktowane są jako dochód z działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.

  Wypłata zysków ze spółki w kwocie przekraczającej „odpis osłonowy” (norw. skjermingsfradrag) oraz podatek od zysku opodatkowana jest dodatkowo 27% stawką podatku. Wypłatę (utdeling) definiuje się jako jakiekolwiek przekazanie/przelanie środków ze spółki na rzecz partnera bez wynagrodzenia.

  Spółki osobowe objęte są partnerskim modelem rozliczeniowym (deltakermodellen), który jest modelem opodatkowania partnerów spółek osobowych, będących osobami fizycznymi.