• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home /Poradnik /Enkeltpersonforetak (EPF), czyli własna działalność gospodarcza

  F

  irma mająca tylko jednego właściciela, prowadzona na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Właściciel ponosi całkowitą odpowiedzialność za ekonomiczne zobowiązania firmy. Nie oddziela się majątku firmy od majątku prywatnego.

  To warto wiedzieć o EPF:

   • nie ma wymogu kapitału startowego,
   • firmę może założyć tylko jedna osoba,
   • małżonkowie mogą prowadzić firmę wspólnie, ale nie mogą się wzajemnie zatrudniać,
   • właściciel ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową,
   • rejestracja firmy jest bezpłatna, z wyjątkiem sytuacji, kiedy mamy do czynienia z handlem lub kiedy firma zatrudnia więcej niż 5 pracowników,
   • jest to najpopularniejsza forma firmy dla osób chcących rozpocząć pracę na własny rachunek,
   • osoba zakładająca firmę musi być pełnoletnia,
   • firma musi posiadać adres w Norwegii,
   • podatek, który płaci osoba prowadząca własną działalność to 27% (próg pierwszy),
   • składka zus jest także obliczana procentowo i wynosi 11,4 %,
   • koszt: 2265 NOK w przypadku rejestracji elektronicznej, 2832 NOK w przypadku rejestracji na papierze.

  Wymóg rewizora (biegłego audytu) następuje w przypadku:

   • o ile firma osiąga roczne obroty powyżej 5 milionów NOK,
   • lub jej pracownicy wypracowują więcej niż 10 roboczolat,
   • lub kiedy suma aktywów przekroczy 20 milionów NOK.

  Przy rozstrzyganiu, czy daną osobę należy uznać za prowadzącą samodzielną działalność gospodarczą bierze się pod uwagę m.in. następujące czynniki:
  zasięg działalności,

   • czy osoba prowadząca działalność ponosi odpowiedzialność za jej rezultaty,
   • czy osoba ta zatrudnia pracowników najemnych lub korzysta z usług podwykonawców (freelancerów),
   • czy osoba ta prowadzi działalność ze stałego miejsca (siedziby firmy),
   • czy osoba ta ponosi ryzyko ekonomiczne prowadzenia działalności,
   • czy osoba ta korzysta z własnych środków finansowania.

  W przypadku kiedy:

   • klient ma jednego zleceniodawcę
   • fakturowane są tylko godziny pracy, a nie np. materiały,
   • klient ma niewielkie koszty związane z prowadzeniem swojej firmy,
   • firma ma niewielkie lub żadne koszty materiałowe,
   • brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (ansvarsforsikring),

  władze skarbowe mogą orzec, przy okazji ewentualnej kontroli księgowej, że mamy do czynienia ze stosunkiem zatrudnienia i nie uznać aktywności zarobkowej za działalność gospodarczą.

  Taka sytuacja pociągnie za sobą następujące konsekwencje:

  • cały uzyskany dochód przestanie być uznawany za dochód z działalności, a zostanie uznany za pensję. W tej sytuacji pracodawca będzie musiał zapłacić arbeidsgiveravgift (część składki ZUS przypadająca na pracodawcę) od tej kwoty oraz wynagrodzenia urlopowe (feriepenger).
  • koszty nie będą mogły zostać odliczone, a ewentualny naliczony VAT będzie musiał zostać zwrócony.

   

  Podatek firm jednoosobowych (podatek zaliczkowy)

  Właściciel firmy jednoosobowej (enkeltpersonforetak – EPF) jest osobiście odpowiedzialny za opłacanie podatku firmy. Firma nie jest odrębnym podmiotem prawnym.
  Właściciel firmy płaci podatek zaliczkowy za każdy z okresów zaliczkowych, od kiedy tylko firma zaczyna osiągać dochody. Urząd skarbowy przesyła w tym celu cztery razy do roku formularze wpłaty.
  To urząd skarbowy wylicza, jak dużą zaliczkę należy zapłacić, a wyliczenia oparte są o wynik finansowy firmy z poprzedniego roku, jednak właściciel firmy ma prawo wystąpić – w dowolnym momencie roku – o zmianę wysokości pozostałych rat podatku zaliczkowego.

  Aby właściciel nowej firmy jednoosobowej dostał z urzędu formularze wpłaty podatku zaliczkowego, odpowiadające faktycznym dochodom firmy, musi sam wystąpić do urzędu z wnioskiem o ustalenie wysokości podatku zaliczkowego, określając jak dużego zysku (lub straty) spodziewa się w pierwszym roku działalności.
  Jeśli właściciel firmy nie prześle takiego wniosku, wysokość zaliczek albo zostanie ustalona przez urząd skarbowy uznaniowo (częstszy przypadek), albo firma w pierwszym roku działalności nie będzie płaciła zaliczek, a należny podatek uiści dopiero po finalnym rozliczeniu danego roku (rzadszy przypadek).
  Jeśli współmałżonek właściciela pracuje w firmie, nie wypłaca mu się pensji, lecz zysk bądź strata firmy dzielona jest pomiędzy obydwoje małżonków. Przy podziale zysku/straty należy uwzględnić całościowy wkład pracy każdego z nich.

  Należy pamiętać, że wyjęcie środków/przelanie pieniędzy z firmy na rzecz właściciela lub jego/jej współmałżonka, jako wynagrodzenie za wykonywaną na rzecz firmy pracę, nie jest traktowane jako koszt płacowy, nie wpływa zatem na wynik finansowy firmy i wysokość dochodu do opodatkowania.
  Wynik finansowy staje się podstawą do wyliczenia dochodu osobistego, który z kolei jest podstawą do wyliczenia należnego podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy.

  Podatek i składkę nalicza urząd skarbowy, ale ściąga je urząd poborcy podatkowego w danej gminie.