• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Page title

  12
  gru
  Zmiany w przepisach dotyczących arbeidsavklaringspenger
  Zmiany w przepisach dotyczących arbeidsavklaringspenger
  • administrator
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • No tags


  Zmiany w przepisach dotyczących arbeidsavklaringspenger

  Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe przepisy w kwestii AAP. Powodem ich wprowadzenia jest chęć szybszego przywrócenia do pracy chorych osób.

  Największe zmiany czekają osoby, które dopiero będą się ubiegać o ten zasiłek, ale część nowych reguł obejmie także osoby, które już pobierają AAP.

  Informacje dla osób pobierających AAP

  Nabyte prawo do zasiłku nie przepadnie, a wypłaty będą od stycznia nadal naliczane w ten sam sposób. Można jednak spodziewać się zmniejszenia kwoty wypłaty za nieusprawiedliwione niedopełnienie obowiązków w stosunku do NAV. Sprawa ta będzie jeszcze ustalona dokładniej, obecnie proponuje się obniżenie wypłaty za niestawienie się na umówione spotkanie w NAV, rozpoczęcie leczenia lub programu aktywizacyjnego oraz za niedosłanie w terminie wymaganej dokumentacji.

  Jeśli jednak aktualny okres AAP kończy się 31 grudnia 2017 lub krótko po tym, można spodziewać opóźnień w wydaniu decyzji na kolejny okres – najprawdopodobniej zostanie ona wydana na ostatnią chwilę, nie 4 tygodnie wcześniej, jak do tej pory.

  Informacje dla osób pobierających AAP dłużej niż 4 lata

  Od 1 stycznia zostanie wprowadzona maksymalna granica pobierania zasiłku po upływie 4 lat i będą to 2 lata. Jeśli chory już pobiera AAP dłużej niż 4 lata, 2 lata będą liczone od 1 stycznia 2018, więc w efekcie osoby, które przekroczą limit przed tą datą, będą mogły otrzymywać pieniądze maksymalnie do końca roku 2019.

  Informacje dla osób, które złożyły lub chcą złożyć podanie o AAP

  Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2018, decyzje o przyznaniu AAP, które będą obowiązywać od 1 stycznia lub daty późniejszej, będą więc musiały być rozpatrywane dopiero w 2018. Najprawdopodobniej będzie się to wiązać z dłuższym czasem oczekiwania.

  Począwszy od 2018 roku skróceniu ulegnie maksymalny okres pobierania AAP – zamiast 4 lat będzie można otrzymywać świadczenie przez 3 lata oraz, po spełnieniu wszystkich warunków, jeszcze przez 2 kolejne lata po upływie okresu podstawowego.

  Pozostałe zmiany

  • Jeśli nie możemy potwierdzić 3 lat ciągłości ubezpieczenia społecznego przed zachorowaniem, podania złożone po 1 stycznia 2018 roku będą rozpatrywane według nowych przepisów dotyczących wyjątków od tej reguły. Bliższe szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.
  • Możliwość przebywania za granicą między ustalonymi działaniami w ramach AAP zostanie ograniczona do 4 tygodni w roku kalendarzowym.
  • Zostaną zaostrzone kryteria oceny, czy za obniżoną zdolność do pracy odpowiada choroba lub uraz.
  • Pojawi się wymóg mobilności geograficznej w kwestii oceny możliwości podjęcia pracy. W praktyce oznaczać to będzie możliwą odmowę, jeśli chory będzie miał możliwość podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania.
  • Od 1 stycznia dwukrotnie wydłużony zostanie okres pobierania AAP w okresie wdrażania się do pracy. Obecnie wynosi on 6 miesięcy. Jeśli raz przyznany okres będzie krótszy niż rok, nie będzie go jednak można przedłużyć.
  • Dwukrotnemu wydłużeniu ulegnie również okres otrzymywania AAP w okresie poszukiwania pracy po odzyskaniu zdrowia – od 1 stycznia wyniesie on 6 miesięcy.
  • Zmienią się reguły naliczania AAP – zmiany dotyczyć będą osób starających się o AAP za okres od 1 stycznia i mających dochód wyższy niż sześciokrotność stawki G w latach, będących podstawą do obliczenia wysokości świadczenia.
  • Osoby, które wykorzystają maksymalny limit AAP, będą musiały odczekać 52 tygodnie, by móc ponownie pobierać ten zasiłek. Ograniczenie to nie obejmie osób chorujących na ciężkie choroby przewlekłe i tych, które doznały poważnych urazów.
  • Dolna granica wieku dla dodatkowych zasiłków, związanych z programami aktywizacyjnymi, zostanie podniesiona z 16 do 18 lat.
  Podziel się