Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Odwołanie od decyzji podatkowej i kontrola zeznań podatkowych

Odwołanie od decyzji podatkowej i kontrola zeznań podatkowych

12 czerwca 2017

Odwołanie od decyzji podatkowej i kontrola zeznań podatkowych

 

Odwołanie od decyzji podatkowej

Jeśli termin złożenia rozliczenia podatkowego nie został przedłużony – 30 kwietnia br. roku był ostatnim dniem składania zeznań podatkowych. Nie zdążyłeś rozliczyć się z podatku w terminie? Za późno dowiedziałeś się o przysługujących Ci ulgach podatkowych i nie wystąpiłeś o nie, wypełniając dokument Skattemelding 2016?

Złóż odwołanie

Prawo do złożenia odwołania od decyzji podatkowej przysługuje każdemu, kto otrzyma rozliczenie podatkowe (skatteoppgjør). Termin złożenia odwołania wynosi 6 tygodni od momentu wystawienia przez urząd (Skatteetaten) rozliczenia podatkowego. Urząd ma 3 miesiące na rozpatrzenie terminowo złożonych odwołań. Jeżeli odwołanie jest złożone po terminie ustawowym, ale przed upływem roku od wystawienia rozliczenia podatkowego – na jego rozpatrzenie trzeba będzie poczekać dłużej, a opóźnienie w złożeniu odwołania odpowiednio usprawiedliwić. Odwołać można się elektronicznie w systemie Altinn bądź drogą pocztową do właściwego urzędu skarbowego. Dotychczas używało się do tego formularza RF-1117 „Klage på myndighetenes fastsetting av formues- og inntektsskatt”. Forumlarz ten nadal działa, ale tylko w przypadku odwołań od rozliczeń z roku 2015 i lat wcześniejszych.

W roku 2017 urząd wprowadził zmiany – podatnicy mogą wprowadzić zmiany do już złożonego rozliczenia używając formularza RF-1030 „Skattemelding for formues- og inntektsskatt – lønnstakere og pensjonister mv. 2016” (czyli dotychczasowego formularza rozliczeniowego) albo złożyć odwołanie. Urząd skarbowy rozróżnia wprowadzanie zmian do rozliczenia ‘endre og levere skattemeldingen’ od odwolania – ‘klage’ (na formularzu RF-1364 Klage på vedtak med fødselsnummer)

Różnice między odwołaniem a wprowadzeniem zmian do wstępnego rozliczenia (skattemelding)

Dla podatnika w zasadzie różnicy nie ma żadnej. W obu przypadkach odwołujesz się od wyniku rozliczenia i wnosisz o uwzględnienie zmian i ponowne rozpatrzenie rozliczenia – wnioskujesz o dodatkowe odpisy, o rozliczenie w drugiej klasie podatkowej, korygujesz minstefradrag bądź inne błędy. Różni się jedynie forma korekty.
Jeżeli otrzymałeś jedynie wynik rozliczenia (Skatteoppgjør 2016) bez żadnych dodatkowych pism czy decyzji z sygnaturą sprawy – wtedy do korekty użyj formularza RF-1030. W odpowiednich, aktywnych polach formularza zmień kwoty, wnioskuj o odpisy i załącz dokumenty potwierdzające prawa do odpisów. Następnie wyślij rozliczenie w trybie odwoławczym i w ciągu trzech miesięcy urząd skarbowy prześle nowy wynik rozliczenia.
Odwołanie za pomocą formularza RF-1364 należy złożyć w przypadku gdy urząd skarbowy wraz w wynikiem rozliczenia przesyła pismo z sygnaturą sprawy i decyzją uzasadniającą taki a nie inny wynik rozliczenia. Na piśmie podana jest data, do której najpóźniej należy wysłać odwołanie. Korektę (sporządzoną na osobnym arkuszu) wraz z pozostałymi dokumentami załączyć należy do formularza, zaś w samym arkuszu jedynie wpisuje się sygnaturę sprawy i krótki opis czego dotyczy odwołanie. Urząd skarbowy rozpatruje odwołanie i w ciągu trzech miesięcy wydaje decyzję (może się w pełni lub częściowo przychylić do odwołania bądź z nim nie zgodzić się wcale) po czym przesyła nowy wynik rozliczenia.

W tym roku pierwsza partia rozliczeń podatkowych pojawiła się 22 czerwca, druga 26 lipca. (data zeznania widoczna jest w prawym górnym rogu zeznania podatkowego, nad numerem personalnym). Kolejna pula rozliczeń trafi do podatników do 25 października.

Sprawdź uważnie otrzymane rozliczenie podatkowe. Może bowiem okazać się, że urząd  przeoczył należne odliczenie albo jakiś odpis został pominięty przy składaniu wstępnego zeznania (skattemelding).

Co warto sprawdzić?
[list style=”style-6″]
[item]Czy zostałeś rozliczony we właściwej klasie podatkowej?[/item][/list]

Klasę, w jakiej zostałeś rozliczony, możesz sprawdzić na pierwszej stronie rozliczenia podatkowego – informacja w prawym, górnym rogu (skatteklasse 1 lub skatteklasse 2 ).

W rozliczeniu podatku za 2016 rok, o drugą klasę podatkową mogą starać się podatnicy, których małżonkowie w 2016 roku  osiągnęli dochód nie przekraczający  45 870 koron
(ok. 21 535 PLN).
[list style=”style-6″]
[item]Odpisy od podstawy opodatkowania, czyli ”fradrag”[/item][/list]

Możesz porównać, czy urząd przyznał wszystkie odpisy, o które wystąpiłeś składając wstępne zeznanie podatkowe. Na stronie rozliczenia o nazwie „Utskrift av likningen”,  w kolumnie „Fra Skattemelding”, będą znajdowały się kwoty odpisów, o które występowałeś. W kolumnie pod nazwą „Likningsgrunnlag”, będą natomiast odpisy przyznane przez urząd. Jeżeli kwoty te są różne, warto ustalić przyczynę wystąpienia tej różnicy.

Pamiętaj również, że w przypadku naliczenia przez urząd zaległości podatkowej (restskatt), do rozpatrzenia odwołania od podatku konieczne jest, aby zaległość została w pierwszej kolejności zapłacona w całości. Jeżeli urząd nasze odwołanie uzna – wówczas zwróci kwotę przez nas zapłaconą oraz kwotę należną.

Dla przypomnienia zasady zapłaty zaległości:
[list style=”style-6″]
[item]do 100 kr – nie podlega zapłacie,[/item]
[item]poniżej 1 000 kr – płatne w ciągu 3 tygodni od wysłania przez urząd rozliczenia podatkowego (skatteoppgjør),[/item]
[item]od 1 000 kr i więcej – płatne w 2 ratach w ciągu 3 i 8 tygodni od wysłania przez urząd rozliczenia podatkowego (skatteoppgjør).[/item][/list]

Skorzystaj z pomocy Polish Connection przy składaniu odwołania. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na pytania oraz zajmą się Twoim odwołaniem!

 
Kontrola zeznań podatkowych

Od kilku lat pracownicy norweskich urzędów skarbowych obserwują, że osoby rozliczające się popełniają wiele błędów w swoich rozliczeniach.

Najczęściej popełniane błędy:

– niewłaściwy podział odsetek i zobowiązań od zadłużenia,

– brak opodatkowania dochodów ze sprzedaży i najmu mieszkań,

– wnioskowanie przez zagranicznych pracowników o zwrot kosztów podroży, zakwaterowania i diet (tzw. odpisy w statusie pendler) oraz równolegle o standardowe odliczenie (standardfradrag – 10%),

– wykazywanie wszystkich odpisów statusu pendler, w tym kosztów podróży w jednej pozycji, tj. 3.2.7,

– odliczanie darowizn na rzecz organizacji, które nie są ujęte na liście zatwierdzonych organizacji; (Jeśli darowizna na rzecz norweskiej organizacji nie widnieje na Skattemelding, należy zwrócić się do tej organizacji, aby wprowadziła stosowną korektę w swoim zgłoszeniu). Minimalna wpłata podlegająca odpisowi to 500 nok.

– odliczanie kosztów, wydatków osobistych (np. koszty związane z pogrzebem, itp.).

Dwa lata temu urząd skarbowy przeprowadził dokładną kontrolę zeznań podatkowych, w których dopatrzył się na 5,3 mld kr uchybień skarbowych. W związku z tym, urząd skarbowy planuje wzmożoną kontrolę obszarów, w których zaobserwował najwięcej błędów, tj.:

– dochody do opodatkowania z tytułu sprzedaży i wynajmu mieszkań

Tylko w 2015 roku, próbowano ukryć 600 milionów ze sprzedaży i wynajmu mieszkań.

– odpisy z tytułu kosztów podróży i dojazdów do pracy

Błędy w odpisach z tytułu kosztów podróży, dojazdów, wynikają nie tylko z niewiedzy osób, które się rozliczają, ale również z chęci wzbogacenia się.

Celem działań kontrolnych prowadzonych przez urząd, jest zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje rozliczenie jest prawidłowe lub potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu odpowiedzi do urzędu w przypadku kontroli, skorzystaj z wiedzy i pomocy naszych ekspertów.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]